Mobile:
15921039980
Tel:
021-68563495
Technical Consulting:
15921039980
Fax:
021-58338367
Address:
9th Floor, No.6 Building No.299 West Jiangchang
Email:
jiajing-tuiguang@shjiajing.com